Vyhláška 31/1999 Z.z.


(o lesnej hospodárskej evidencii )
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Platnosť od: 27.2.1999
Účinnosť od: 1.3.1999

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 14/1999 strana 274

PREDPIS JE ZRUŠENÝ PREDPISOM č.
326/2005 Z.z.


NA ZÁKLADE:
100/1977 Zb.
§ 5 písm. d);


OBLASŤ: Lesné právo , Pozemkové právo a Správne právo
POZNÁMKA:
Zrušenie tejto vyhlášky nadobudne účinnosť až dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných predpisov vydaných podľa §66 zákona č. 326/2005 Z.z.;


31/1999 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky


z 27. januára 1999

o lesnej hospodárskej evidenciiMinisterstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 5 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. ustanovuje:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) V lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len "evidencia") sa číselne, slovne i graficky zaznamenávajú údaje o lesohospodárskych činnostiach vykonaných na pozemkoch lesného pôdneho fondu.

(2) Evidenciu tvoria prehľady výsledkov hospodárenia podľa lesných hospodárskych plánov (ďalej len "plán"), ktoré sa vedú v evidenčných výkazoch alebo v elektronickej forme schválených ministerstvom.

(3) Evidencia poskytuje informácie o plnení plánovaných hospodárskych opatrení, o realizácii neplánovaných činností a o realizácii opatrení vykonaných v dôsledku náhodných alebo mimoriadnych vplyvov; slúži najmä na účely kontroly a hodnotenia hospodárenia v lese a na účely informačného systému v lesníctve.

§ 2
Predmet evidencie

(1) Evidencia sa vedie priebežne o jednotkách priestorového rozdelenia lesa a o kategóriách lesa. Základnou evidenčnou jednotkou na vedenie evidencie je najnižšia jednotka priestorového rozdelenia lesa vrátane etáže, ktorá má v pláne samostatné označenie (ďalej len "jednotka"). Ak sa počas platnosti plánu zmení užívateľ lesa na časti jednotky, každý užívateľ lesa pokračuje v evidencii samostatne za ním užívanú plochu jednotky.

(2) Evidenčnou jednotkou na vedenie evidencie je aj pozemok vyhlásený rozhodnutím okresného úradu za lesný pozemok. /1/

(3) Evidencia o ťažbe dreva, o zalesňovaní a o pestovnej činnosti sa vedie samostatne.

§ 3
Evidencia ťažby dreva

(1) V evidencii sa uvádza ťažba dreva (ďalej len "ťažba") podľa drevín uvedených v prílohe č. 1 v celých m3 bez kôry pri pni nad 7 cm hrúbky (ďalej len "hrubina") vrátane objemu dreva ponechaného po ťažbe v poraste.

(2) Ťažba sa v evidencii označuje skratkou:
a) Obnovná ťažba (spolu) O
b) Obnovná úmyselná ťažba OÚ
c) Výchovná ťažba (spolu) V
d) Výchovná úmyselná ťažba VÚ
e) Výchovná úmyselná ťažba odvodená VÚo
f) Mimoriadna ťažba MR
g) Náhodná ťažba (spolu) N
h)
Náhodná ťažba v rubných porastoch RN
i) Náhodná ťažba v predrubných porastoch, po ktorej nevznikla zalesňovacia povinnosť PN
j) Náhodná ťažba v predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť RNP

(3) V evidencii obnovnej úmyselnej ťažby sa uvádza každá úmyselná ťažba vrátane ťažby porastových zvyškov, výstavkov a ťažby na vytvorenie odluky.

(4) V evidencii obnovnej úmyselnej ťažby sa uvádza forma hospodárskeho spôsobu skratkou:
a) Maloplošná podrastová MP
b) Veľkoplošná podrastová VP
c) Výberková skupinová SV
d) Výberková stromová JV
e) Maloplošná holorubná MH
f) Veľkoplošná holorubná VH
Osobitne sa eviduje skratkou:
g) Dorub DO
h) Pomiestny výrub jednotlivých stromov PV

(5) V evidencii výchovnej úmyselnej ťažby sa uvádza každá výchovná ťažba vrátane objemu dreva z prerezávok.

(6) Náhodná ťažba sa podľa veku porastu v evidencii uvádza ako ťažba
a) v rubných porastoch, ktorých vek sa rovná veku začatia obnovy alebo je vyšší, /2/
b) v predrubných porastoch, ktorých vek je nižší ako vek začatia obnovy.

(7) V evidencii náhodnej ťažby sa príčina jej vzniku označuje skratkou škodlivého činiteľa:
a) Vietor VT
b) Sneh SN
c) Námraza NA
d) Sucho SU
e) Imisie IM
f) Požiar PO
g) Podkôrny a drevokazný hmyz PH
h) Ostatný hmyz OH
i) Huby HU
j) Krádež KR
k) Iný škodlivý činiteľ IS

(8) V predrubných porastoch s vekom nad 50 rokov sa po vykonaní náhodnej ťažby na plánom predpísanej ploche prebierky, na ktorej náhodná ťažba splnila zámery plánovanej výchovnej úmyselnej ťažby, objem vyťaženého dreva zaeviduje ako náhodná ťažba podľa odseku 2 písm. i). Na ostatnej prebierkovej ploche sa po vykonaní výchovnej úmyselnej ťažby objem dreva zaeviduje ako výchovná úmyselná ťažba odvodená podľa odseku 2 písm. e), ktorá sa určí na základe skutočných potrieb porastu s prihliadnutím na intenzitu výchovného zásahu predpísaného plánom.

(9) Objem dreva vyťažený pri sprístupnení porastu a pri rozčlenení na pracovné polia približovacími alebo rozčleňovacími linkami, dočasnými približovacími cestami a spojovacími cestami sa eviduje v takej ťažbe, akú v poraste predpisuje plán alebo zmena predpisu plánu povolená krajským úradom.

(10) V evidencii mimoriadnej ťažby sa okrem údajov o ploche odlesnenia a objeme vyťaženého dreva zaznamenáva aj číslo rozhodnutia okresného úradu a účel, na ktorý sa vykonala.

(11) Odcudzený objem dreva v poraste sa eviduje ako náhodná ťažba podľa povahy jej následkov a veku porastu.

§ 4
Evidencia plochy po ťažbe dreva

(1) V obnovnej úmyselnej ťažbe, náhodnej ťažbe v rubných porastoch, náhodnej ťažbe v predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť, a pri mimoriadnej ťažbe sa eviduje plocha po ťažbe (ďalej len "ťažbová plocha") v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

(2) Ťažbová plocha sa eviduje
a) na základe zmerania skutočne vyťaženej plochy v bezetážových porastoch, ak ide o obnovnú úmyselnú ťažbu vykonanú holorubným hospodárskym spôsobom alebo o spracovanie drevnej hmoty z náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch pri vzniku súvislej holiny, alebo o mimoriadnu ťažbu,
b) na základe výpočtu, ak ide o obnovnú úmyselnú ťažbu vykonanú podrastovým alebo výberkovým hospodárskym spôsobom, holorubným hospodárskym spôsobom v etážových porastoch alebo pri spracúvaní náhodnej ťažby v rubných porastoch, ak nevznikla súvislá holina.

(3) Ťažbová plocha v rámci jednotky podľa odseku 2 písm. b) sa zaeviduje ako súčet ťažbových plôch jednotlivých vyťažených drevín. Ťažbová plocha dreviny predstavuje podiel vyťaženého objemu dreviny a zásoby dreviny príslušnej etáže na 1 ha vynásobený koeficientom zastúpenia dreviny v poraste.

(4) Ak po ťažbe zvyškov materského porastu vznikla zalesňovacia povinnosť, ťažbová plocha sa eviduje v ploche, ktorá sa rovná ploche zalesňovacej povinnosti.

(5) Pri výchovnej úmyselnej ťažbe, výchovnej úmyselnej ťažbe odvodenej a po náhodnej ťažbe podľa § 3 ods. 2 písm. i) a ods. 8, ktorá splnila účel výchovy, sa eviduje prebierková plocha vrátane plôch približovacích a rozčleňovacích liniek a spevňovacích pásov v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

§ 5
Evidencia plochy na zalesnenie

(1) Plocha na zalesnenie sa eviduje v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta v členení podľa vzniku ako zalesňovacia úloha vyplývajúca
a) z ťažby, čo je plocha odkrytá ťažbou, ktorú treba zalesniť,
b) z neúspešného zalesňovania,
c) zo zmien v evidencii pôdy,
d) zo živelných pohrôm, ako je povodeň, požiar, lavína a zosuv pôdy.

(2) Zalesňovacia úloha z ťažby sa určí a zaeviduje na základe
a) priameho zmerania po vykonaní obnovnej úmyselnej ťažby na ploche, na ktorej bol úplne odstránený obnovovaný porast, alebo po realizácii náhodnej ťažby v rubných alebo predrubných porastoch, ak sa v nich vytvorila súvislá holina s výmerou väčšou ako 0, 03 ha, ktorej šírka presahuje 10 m,
b) vypočítanej ťažbovej plochy podľa § 4 ods. 3 pri realizácii podrastového a výberkového hospodárskeho spôsobu ako plocha, ktorú treba zalesniť, alebo ak sa po ťažbe vytvorí súvislá holina s výmerou väčšou ako 0, 03 ha, ktorej šírka presahuje 10 m.

(3) Pri podrastovom a výberkovom hospodárskom spôsobe sa zaeviduje zalesňovacia úloha vyplývajúca z ťažby vtedy, keď v príslušnom poraste vznikne prirodzené zmladenie, ktoré má predpoklady, že bude tvoriť následný porast. Plocha zalesňovacej úlohy sa v tomto prípade rovná ploche zaevidovaného prirodzeného zmladenia.

(4) Plocha, ktorá bola vopred podsadená alebo sa na nej zaevidovalo prirodzené zmladenie, sa do zalesňovacej úlohy vyplývajúcej z ťažby nezapočítava.

(5) Plocha na zalesňovanie, ktorá vznikne z neúspešného zalesňovania, zo zmien v evidencii pôdy a zo živelných pohrôm, sa určí na základe priameho zmerania v teréne.

§ 6
Evidencia zalesňovania a prirodzeného zmladenia

(1) Zalesňovanie a prirodzené zmladenie sa eviduje podľa drevín uvedených v prílohe č. 1 v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta.

(2) Podľa návratu na plochu sa zalesnenie eviduje ako
a) prvé zalesňovanie, ak sa na ploche uskutočňuje sadba, podsadba, sejba, podsejba alebo sa prvýkrát zaeviduje prirodzené zmladenie, alebo sa zalesňuje plocha po uplynutí lehoty na zabezpečenie porastu, alebo ak v lehote na zabezpečenie porastu zničili už zalesnenú plochu živelné pohromy,
b) opakované zalesňovanie, ak sa sadba, podsadba, sejba, podsejba uskutočňuje, prípadne prirodzené zmladenie vzniká ako náhrada za straty, ktoré vznikli úhynom alebo zničením zalesňovania v lehote na zabezpečenie porastu.

(3) Prvé zalesňovanie sa eviduje na
a) holine, ktorá vznikla vykonaním obnovnej úmyselnej ťažby,
b) holine, ktorá vznikla po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch,
c) produktívnej holine, ktorá vznikla po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, ak v nich prišlo k trvalému poklesu zakmenenia pod sedem desatín plného zakmenenia alebo prirodzeného zakmenenia,
d) ploche lesného porastu porastenej inými drevinami, ako sú uvedené v obnovnom alebo cieľovom zastúpení v lehote na jeho zabezpečenie, ak nezodpovedá kritériám zabezpečeného mladého lesného porastu,
e) ploche, ktorá vznikla zničením alebo uhynutím mladého lesného porastu pôsobením živelnej pohromy,
f) súvislej ploche mladého lesného porastu, ktorá vznikla uhynutím v dôsledku príčin uvedených v odseku 7, v lehote na jeho zabezpečenie na základe posúdenia v príslušnom roku okresným úradom, že ide o prvé zalesnenie,
g) ploche porastenej krovinami,
h) ploche, ktorá vznikla zničením alebo uhynutím mladého lesného porastu v dôsledku príčin uvedených v odseku 7, po uplynutí lehoty na zabezpečenie porastu,
i) pozemku vyhlásenom rozhodnutím okresného úradu za lesný pozemok. /1/

(4) Zalesnenie sa eviduje podľa spôsobu skratkou:
a) Sadba SA
b) Podsadba PSA
c) Sejba SE
d) Podsejba PSE
e) Prirodzené zmladenie PZ

(5) Prirodzené zmladenie ako spôsob zalesnenia sa eviduje vtedy, keď ho tvoria najmenej dvojročné pevne zakorenené semenáčiky drevín obnovného zastúpenia alebo výmladky v lesoch nízkeho tvaru, ak je predpoklad, že budú tvoriť následný porast.

(6) Prirodzené zmladenie sa zaeviduje vždy, ak
a) sa nachádza na ploche po skončení obnovnej ťažby,
b) vznikne na ploche pod ochranou materského porastu v porastoch o desať rokov mladších, ako je vek začatia obnovy, a starších.

(7) Pri evidencii plochy opakovaného zalesnenia sa eviduje príčina opakovaného zalesňovania skratkou:
a) Ťažba a približovanie TP
b) Pasenie PA
c) Imisie IM
d) Nevhodný čas a spôsob zalesnenia CS
e) Nekvalitný sadbový materiál SM
f) Ostatné škody spôsobené človekom AN
g) Zver ZV
h) Hmyz HM
i) Burina BU
j) Huby a plesne HU
k) Ostatné biotické činitele BC
l) Nepriaznivé stanovištné podmienky ST
m) Nepriaznivé klimatické pomery KL
n) Sucho SU
o) Ostatné abiotické činitele AB
p) Neznáme príčiny NP

(8) Plocha na zalesnenie v porastoch, ktorých vek presiahol lehotu na zabezpečenie porastu, sa eviduje, ak sa vytvorí súvislá holina s takou výmerou, pri ktorej nie je predpoklad, že by v priebehu nasledujúceho vývoja porastu sama prirodzene zanikla zapojením sa okolitého porastu.

§ 7
Evidencia pestovnej činnosti

(1) V pestovnej činnosti sa eviduje vykonanie týchto činností:
a) prerezávka vrátane čistky,
b) príprava pôdy na umelú obnovu,
c) príprava pôdy na prirodzenú obnovu,
d) ochrana kultúr proti burine,
e) ochrana kultúr proti zveri,
f) oplocovanie proti paseniu,
g) oplocovanie proti zveri,
h) plecí rub a výsek krov.

(2) Činnosti uvedené v odseku 1 okrem písmena f) sa evidujú v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta; činnosti uvedené v odseku 1 písm. f) a g) sa evidujú aj v kilometroch s presnosťou na dve desatinné miesta.

§ 8
Podklady na vedenie evidencie

(1) Užívateľ lesa a odborný lesný hospodár vedú na priebežné sledovanie a evidovanie vykonávaných činností v lese prvotné mesačné doklady, ktoré obsahom a štruktúrou údajov zabezpečujú podklady na správne a úplné vedenie evidencie.

(2) Prvotné doklady uchováva užívateľ lesa aj po skončení platnosti plánu až do vykonania kontroly jeho plnenia.

§ 9
Evidenčné výkazy

(1) Evidenčné výkazy sú:
a) L 141
Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2.
b) L 142 A
Porastová evidencia ťažieb, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3.
c) L 142 B
Porastová evidencia zalesnenia, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4.
d) L 142 C
Porastová evidencia pestovnej činnosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.
e) L 143
Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6.
f) L 144
Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
g) L 146
Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok ..... , ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8.

(2) Porastová evidencia ťažieb, porastová evidencia zalesnenia a porastová evidencia pestovnej činnosti (ďalej len "porastové evidencie") sa
a) zakladajú pre najnižšiu jednotku priestorového rozdelenia lesa,
b) vedú mesačne alebo po vykonaní príslušnej činnosti,
c) uzatvárajú ročne.

(3) Ak sa mesačná evidencia vedie na magnetickom médiu, porastové evidencie sa vedú len sumárnym riadkom za rok.

(4) Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa slúži na evidovanie hospodárskych opatrení za kategóriu lesa podľa drevín a jednotlivých rokov platnosti plánu. Podkladom na jej vyhotovenie sú porastové evidencie.

(5) Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie vychádza z evidencie úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa.

(6) Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok vychádza z údajov porastových evidencií, slúži na rozbor hospodárenia, hodnotenie stavu a vývoja lesov a využíva sa na účely Jednotného informačného systému Slovenskej republiky.

§ 10
Grafická evidencia

(1) V grafickej evidencii sa zakresľuje plocha vykonanej obnovnej úmyselnej ťažby, náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, po ktorých vznikla zalesňovacia povinnosť, a mimoriadnej ťažby.

(2) Grafická evidencia sa vedie priebežne na obrysovej mape alebo na magnetickom médiu v mierke, ktorá v danej jednotke umožňuje grafický záznam. Zákresy grafickej evidencie sa robia s využitím mapových značiek pre ťažbovú mapu uvedených v prílohe č. 9.

(3) V grafickej evidencii sa plocha východísk obnovnej úmyselnej ťažby zakresľuje značkou použitého rubu. Plocha po vykonaní náhodnej ťažby v rubných a predrubných porastoch, po ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť, sa vykoloruje plnou oranžovou farbou s označením kódu prevládajúceho škodlivého činiteľa. Plocha po vykonaní mimoriadnej ťažby sa vykoloruje šrafovane a nové cesty sa zakreslia dvojito čiarkovane okrovou farbou. Do každej zaznamenanej plochy v grafickej evidencii sa zapisuje rok jej vzniku.

(4) Náhodná ťažba v rubných a predrubných porastoch jednotlivo roztrúsená po poraste, po ktorej nevznikla plocha na zalesnenie, sa v grafickej evidencii nezaznamenáva.

(5) Ak sa zmení užívateľ lesa počas platnosti plánu, v grafickej evidencii pokračuje nový užívateľ.

§ 11
Zásady vedenia a zabezpečenia evidencie

(1) Pri zmene užívateľa lesa počas platnosti plánu doterajší užívateľ lesa odovzdá novému užívateľovi lesa zodpovedajúcu časť evidencie. Ak to nie je možné, pôvodný užívateľ lesa poskytne kompletné údaje na založenie novej evidencie.

(2) Ak sa počas platnosti plánu zmení užívateľ lesa na časti jednotky, odborní lesní hospodári rozdelia plán a evidenciu. Rozdelenie potvrdí krajský úrad a odborní lesní hospodári ho v pláne a v evidencii zaznamenajú modrou farbou.

(3) Pri vedení evidencie pomocou výpočtovej techniky užívateľ lesa zabezpečuje zhodnosť zaznamenávaných údajov s údajmi vedenými na predpísaných tlačivách a nadväznosť jednotlivých častí evidencie. Nadväznosť číselných údajov evidencie a údajov evidencie na magnetickom médiu musí byť kontrolovateľná. Kópie dátových súborov užívateľ lesa zálohuje vo forme zodpovedajúcej aktuálnemu programovému riešeniu vedenia evidencie najmenej do vykonania kontroly plánu po skončení jeho platnosti.

(4) Vedenie evidencie pomocou výpočtovej techniky zabezpečí užívateľ lesa tak, aby porucha technického zariadenia, zničenie programu na vedenie evidencie, omyl človeka alebo iná okolnosť nemohli spôsobiť ani čiastočnú stratu, ani zničenie zaznamenaných údajov.

(5) Evidenčné výkazy a grafická evidencia sa trvale uchovávajú.

§ 12
Časová postupnosť vedenia evidencie a termíny predkladania výsledkov evidencie

(1) Údaje z prvotných dokladov podľa jednotiek a činností sa zaznamenajú mesačne do porastových evidencií. Mesačné údaje vedené v porastových evidenciách alebo na magnetickom médiu sa zosumarizujú spolu za rok do 31. januára nasledujúceho roku. Všetky sledované činnosti v jednotke, aj keď sa práce do konca roka neskončili, sa v porastových evidenciách uzavrú každoročne do 31. decembra.

(2) Evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa sa uzavrie samostatne v rámci kategórií lesa do 31. januára nasledujúceho roku.

(3) Po skončení platnosti plánu sa údaje v porastových evidenciách a v evidencii úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa zosumarizujú za celé obdobie a uzavrú sa do 31. januára nasledujúceho roku.

(4) Bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa sa vyhotovuje každoročne do 31. decembra.

(5) Výkaz vykonaných hospodárskych opatrení podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa za rok sa predkladá okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roku.

(6) Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie za rok a za územie, pre ktoré bol vyhotovený plán, sa predkladá okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roku.

(7) Po overení výkazov uvedených v odsekoch 5 a 6 okresným úradom sa výkazy predkladajú organizácii poverenej ministerstvom na spracovanie a archiváciu do 15. marca príslušného roku.

§ 13
Prechodné a záverečné ustanovenie

Lesná hospodárska evidencia vedená do účinnosti tejto vyhlášky sa uchováva.

§ 14
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1999.

Pavel Koncoš v. r.

Príloha č.1
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.
ZOZNAM DREVÍN, ICH ČÍSELNÝCH KÓDOV A SKRATIEK

Číselný Skratka Názov             Latinský názov
kód
------------------------------------------------------------------
01 SM Smrek obyčajný Picea abies, syn.
Picea excelsa
02 SP Smrek pichľavý Picea pungens
03 JD Jedľa biela Abies alba
04 JO Jedľa obrovská Abies grandis
05 BOO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
06 BOC Borovica čierna Pinus nigra
07 BOBO Borovica barinná Pinus uncinata
08 BOS Borovica Boanksova Pinus banksiana
09 KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo ssp.
mughus
10 VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
11 DG Borovica tisolistá (duglaska) Pseudotsuga
menziesii
12 LBO Borovica limbová (limba) Pinus cembra
13 SC Smrekovec opadavý Larix decidua
14 SJ Smrekovec japonský Larix leptolepis
15 TX Tis obyčajný Taxus baccata
20 DBO Dub zimný a letný Quercus petraea,
Quercus robur
21 DC Dub červený Quercus rubra
22 DP Dub plstnatý Quercus pubescens
23 DX Dub močiarny Quercus palustris
24 DS Dub letný slavónsky Quercus robur ssp.
slavonica
25 CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
26 BOK Buk lesný Fagus sylvatica
27 HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
28 JH Javor horský Acer pseudoplatanus
29 JM Javor mliečny Acer platanoides
30 JP Javor poľný Acer campestre
31 JT Javor tatársky Acer tataricum
32 JJ Javorovec jaseňolistý Negundo aceroides,
syn. Acer negundo
33 JS Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
34 JA Jaseň americký Fraxinus americana
35 JK Jaseň manový Fraxinus ornus
36 PJ Pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima
37 BOH Borest horský Ulmus montana,
syn. Ulmus glabra
38 BOP Borest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn.
Ulmus carpinifolia
39 VZ Borest väzový Ulmus laevis
40 AG Agát biely Robinia pseudoacacia
41 BOR Borezy Boetula sp.
42 JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa
43 JX Jelša sivá Alnus incana
44 JZ Jelša zelená Alnus viridis
45 VR Vŕby Salix sp.
46 VV Vŕba hlavová (vŕškovaná) Salix sp.
47 LP Lipy Tilia sp.
48 OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula
49 TS Topoľ šľachtený Populus x
(euro-americký) euroamericana
50 TD Topoľ domáci Populus alba,
Populus nigra
51 TI Topoľ I 214 Populus x
euroamericana
(I 214)
52 TR Topoľ Robusta Populus x
euroamericana
(Robusta)
53 CS Čerešňa vtáčia Cerasus avium
54 MH Čerešňa mahalebková Cerasus mahaleb
(mahalebka)
55 JBO Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
56 MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
57 BOX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
58 OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
59 OC Orech čierny Juglans nigra
60 OV Orech vlašský Juglans regia
61 GJ Gaštan jedlý Castanea sativa
62 GK Pagaštan konský Aesculus
hippocastanum
63 TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Padus avium, syn.
Padus racemosa
64 PL Platan Platanus sp.
65 HR Hruška obyčajná Pyrus x pyraster
66 JN Jabloň planá (plánka) Malus x sylvestris
67 OH Orechovec hikória Carya sp.


Príloha č.2
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

LUC:
UŽÍVATEĽ:

L 141 BILANCIA ZALESŇOVACÍCH POVINNOSTÍ PODĽA JPRL ZA ROK

---------------------------------------------------------------------------------------
JPRL
Prvé

Dielec Čiastková Porastová Etáž Kategória Mesiac/rok Holina-sadzba,
plocha skupina lesa vzniku sejba


--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
Zalesňovacie úlohy na začiatku roka Pribudlo počas roka
Opakované Prvé
podľa vyhlášky o LHE § 6 ods. 3 písm.

a, b c f.h
Produktívna holina Sadba, Podsadba, SPOLU Na holine Na produktívnej Na ploche
podsadba, podsejba sejba podsejba z ťažby holine vzniknutej
z ťažby v dôsledku
príčin
podľa
podľa
§ 6 odst. 7
---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
8 9 10 11 12 13 14
---------------------------------------------------------------------------------------

c dg i
Živelnými Na ploche Rozhodnutím OÚ Na evidenciu Z neúspešného Rozhodnutím SPOLU
pohromami porastenej + zmenami prirodzeného zalesnenia OÚ + užívania
nevhodnými užívania zmladenia lesných
drevinami lesných bez pozemkov
a krovinami pozemkov ťažbovej
plochy

--------------------------------------------------------------------------------------
v ha na dve desatinné miesta
--------------------------------------------------------------------------------------
15 16 17 18 19 20 21
--------------------------------------------------------------------------------------

LHC:
PLATNOSŤ LHP:

----------------------------------------------------------------------------
Ubudlo počas roka
----------------------------------------------------------------------------
Prvé Opakované

Sadbou, Podsadbou, Prirodzením Rozhodnutím OÚ Sadbou, Podsadbou, Prirodzeným
sejbou podsejbou zmladením + zmenami sejbou podsejbou zmladením
užívania
lesných
pozemkov
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
22 23 24 25 26 27 28
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------
Zalesňovacie úlohy na konci roka Predĺženie
------------------------------------------------------------------ lehoty na
Prvé Opakované zalesnenie

Rozhodnutím OÚ SPOLU Holina- Produktívna Sadba, Podsadba, SPOLU Na Do
+ zmenami sadba, holina- sejba Podsejba ploche (mesiac/rok)
užívania sejba podsadba,
lesných podsejba
pozemkov
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
29 30 31 32 33 34 35 36 37
---------------------------------------------------------------------------------------


Príloha č.3
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

L 142A PORASTOVÁ EVIDENCIA ŤAŽIEB

-------------------------------------------------------------------------
LUC UŽÍVATEĽ LHC

Vykonané Forma Príčina Ťažbová Plocha na
hosp. náhod. previerková zalesnenie
Rok Mesiac Označenie ťažby spôsobu ťažby plocha

ha
-------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------------------------------------------------------
- - - - - ------ - - -
-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
PLATNOSŤ LHP DIELEC ČP PS ETÁŽ

DREVINY

Ostatné Ostatné IHLIČNATÉ LISTNATÉ IHLIČ.
ihličnaté listnaté SPOLU SPOLU LIST. POZNÁMKA
SPOLU
m3 hrubiny bez kôry pri pni
------------------------------------------------------------------------
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
------------------------------------------------------------------------
- Predpis LHP - - -
------------------------------------------------------------------------

Označenie ťažby: OÚ-obnovná úmyselná, VÚ-výchovná úmyselná,
VÚo-výchovná úmyselná odvodená, MR-mimoriadna,
RN-náhodná v rubných porastoch, PN-náhodná
v predrubných porastoch po ktorej nevznikla
zalesňovacia povinnosť, RNP-náhodná v predrubných
porastoch po ktorej vznikla zalesňovacia
povinnosť,

Forma hosp. MP-maloploš.podrastová, VP-veľkoploš.podrastová,
spôsobu: SV-výberková skupina, JV-výberková stromová,
MH-maloplošná holorubná, VH-veľkoploš.holorubná,
DO-dorub, PV-pomiestny výrub jednotl.stromov

Príčina VT-vietor, SN-sneh, NA-námraza, SU-sucho,
náhodnej IM-imisie, PO-požiar, PH-podkôrny a drevokazný
ťažby: hmyz, OH-ostatný hmyz, HU-huby, KR-krádež, IS-iný
škodlivý činiteľ


Príloha č.4
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

L 142 B PORASTOVÁ EVIDENCIA ZALESNENIA

------------------------------------------------------------------
LUC UŽÍVATEĽ LHC

Vykonané ZALESŇOVANIE DREVINY
Prvé Opakované

Rok Mesiac Plocha Spôsob Príčina Plocha Spôsob
zales. opakov. zales.
zales.
------------------------------------------------------------------
ha ha ha
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - Predpis LHP
------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
PLATNOSŤ LHP DIELEC ČP PS ETÁŽ

Ostatné Ostatné IHLIČNATÉ LISTNATÉ IHLIČ.
ihličnaté listnaté SPOLU SPOLU LIST. Poznámka
SPOLU
------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
14 15 16 17 18 19 20 21
-------------------------------------------------------------------
- - - -
-------------------------------------------------------------------

Spôsob zalesňovania: SA-sadba, PSA-podsadba, SE-sejba,
PSE-podsejba, PZ-prirodzené zmladenie.

Príčina opak.zales: TP-ťažba a približovanie, PA-pasenie,
IM-imisie, CS-nevhodný čas a spôsob
zalesnenia, SM-nekvalitný sadbový materiál,
AN-ostatné škody spôsob.človekom, ZV-zver,
HM-hmyz, BU-burina, HU-huby a plesne,
BC-ostatné biotické činitele, ST-nepriaznivé
stanovištné pomery, KL-nepriaznivé klimatické
pomery, SU-sucho, AB-ostatné abiotické
činitele, NP-neznáme príčiny


Príloha č.5
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

L 142 C PORASTOVÁ EVIDENCIA PESTOVNEJ ČINNOSTI

------------------------------------------------------------------------
LUC UŽÍVATEĽ LHC

Vykonané
Prerezávky
Rok Mesiac vrátane Príprava pôdy na obnovu Ochrana kultúr
čističiek

umelú prirodzenú proti burine proti zveri
------------------------------------------------------------------------
ha
------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
- - ---- - - - Predpis LHP
------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
PLATNOSŤ LHP DIELEC ČP PS ETÁŽ

Plecí rub,
Oplocovanie výsek krov a Poznámka
nežiadúcich
drevín
proti paseniu proti zveri
----------------------------------------------------------
km ha
----------------------------------------------------------
8 9 10 11 12 13
- - - -
----------------------------------------------------------
Príloha č.6
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

L 143 EVIDENCIA ÚHRNNÝCH ROČNÝCH VÝSLEDKOV ZA KATEGÓRIU LESOV KATEGÓRIA LESOV

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝKAZ ŤAŽIEB

DREVINY

ROK VYKONANIA ŤAŽBA Ťažbová Plocha Ostatné Ostatné IHLIČNATÉ LISTNATÉ IHLIČ.
prebierk. na ihličnaté listnaté SPOLU SPOLU LIST.
násobná zalesnenie SPOLU
plocha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ha m3 hrubiny bez kôry pri pni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predpis LHP Obnovná - - - - - - - - - -
Výchovná do 50
rokov - - - - - - - - - - -
Výchovná nad
50 r - - - - - - - - - - -
Spolu - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obnovná úmyselná OÚ
Náhodná v rubných porastoch RN
Náhodná v predrub. porastoch,
po ktorej vznikla zales.por. RNP
Mimoriadna MR
Obnovná ťažba spolu O
Výchovná úmyselná do 50 r. VÚ do 50r.
Náhodná v predrub. por.
do 50 r., po ktorej nevznikla
zales.pov. PN do 50 r.
Výchovná ťažba do 50 r.spolu V do 50 r.
Výchovná úmyselná
nad 50 r. VÚ+VÚo nad 50r.
Náhodná v predrub.por.
nad50r., po ktorej nevznikla
zales.pov PN nad 50 r.
Výchovná ťažba nad 50 r.
spolu V nad 50 r.
Úmyselná ťažba spolu OÚ+MR+VÚ
Náhodná ťažba spolu RN+RNP+PN
ŤAŽBA SPOLU

Obnovná úmyselná OÚ
Náhodná v rubných porastoch RN
Náhodná v predrub. porastoch,
po ktorej vznikla zales.por. RNP
Mimoriadna MR
Obnovná ťažba spolu O
Výchovná úmyselná do 50 r. VÚ do 50r.
Náhodná v predrub. por.
do 50 r., po ktorej nevznikla
zales.pov. PN do 50 r.
Výchovná ťažba do 50 r.spolu V do 50 r.
Výchovná úmyselná
nad 50 r. VÚ+VÚo nad 50r.
Náhodná v predrub.por.
nad50r., po ktorej nevznikla
zales.pov PN nad 50 r.
Výchovná ťažba nad 50 r.
spolu V nad 50 r.
Úmyselná ťažba spolu OÚ+MR+VÚ
Náhodná ťažba spolu RN+RNP+PN
ŤAŽBA SPOLU

Obnovná úmyselná OÚ
Náhodná v rubných porastoch RN
Náhodná v predrub. porastoch,
po ktorej vznikla zales.por. RNP
Mimoriadna MR
Obnovná ťažba spolu O
Výchovná úmyselná do 50 r. VÚ do 50r.
Náhodná v predrub. por.
do 50 r., po ktorej nevznikla
zales.pov. PN do 50 r.
Výchovná ťažba do 50 r.spolu V do 50 r.
Výchovná úmyselná
nad 50 r. VÚ+VÚo nad 50r.
Náhodná v predrub.por.
nad50r., po ktorej nevznikla
zales.pov PN nad 50 r.
Výchovná ťažba nad 50 r.
spolu V nad 50 r.
Úmyselná ťažba spolu OÚ+MR+VÚ
Náhodná ťažba spolu RN+RNP+PN
ŤAŽBA SPOLU

Obnovná úmyselná OÚ
Náhodná v rubných porastoch RN
Náhodná v predrub. porastoch,
po ktorej vznikla zales.por. RNP
Mimoriadna MR
Obnovná ťažba spolu O
Výchovná úmyselná do 50 r. VÚ do 50r.
Náhodná v predrub. por.
do 50 r., po ktorej nevznikla
zales.pov. PN do 50 r.
Výchovná ťažba do 50 r.spolu V do 50 r.
Výchovná úmyselná
nad 50 r. VÚ+VÚo nad 50r.
Náhodná v predrub.por.
nad50r., po ktorej nevznikla
zales.pov PN nad 50 r.
Výchovná ťažba nad 50 r.
spolu V nad 50 r.
Úmyselná ťažba spolu OÚ+MR+VÚ
Náhodná ťažba spolu RN+RNP+PN
ŤAŽBA SPOLU
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Označenie kategórie lesa musí byť v súlade s označením v platnom
LHP: H-hospodárske lesy, U-lesy osobitného určenia, O-ochranné
lesy, Z-pozemky určené na zalesnenie, spolu.

LUC UŽÍVATEĽ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝKAZ ZALESNENIA

DREVINY

ZALESNENIE Ostatné Ostatné IHLIČNATÉ LISTNATÉ Sadba Podsadba Prirodzené
ihličnaté listnaté SPOLU SPOLU Sejba Podsejba zmladenie SPOLU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ha
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRVÉ - - - - - - - - - -
OPAKOVANÉ - - - - - - - - - -
SPOLU - - - - - - - - - -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRVÉ
OPAKOVANÉ
SPOLU

PRVÉ
OPAKOVANÉ
SPOLU

PRVÉ
OPAKOVANÉ
SPOLU

PRVÉ
OPAKOVANÉ
SPOLU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LHC PLATNOSŤ LHP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝKAZ PESTOVANEJ ČINNOSTI

Prerezávky
Príprava pôdy na obnovu Ochrana kultúr Oplocovanie Plecí rub a
(násobná plocha) umelú prirodzenú proti burine proti zveri proti paseniu proti zveri výsek krov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ha km km
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 36 37 38 39 40 41 42 43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príloha č.7
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

Užívateľ lesov
Lesný užívateľský celok (LUC)
Lesný hospodársky celok (LHC)
Obdobie platnosti LHP Výmera porastovej pôdy

Krajský úrad Okresný úrad

IČO Ročné číslo

L 144 BILANČNÝ VÝKAZ LESNEJ HOSPODÁRSKEJ EVIDENCIE
za rok:

Vysvetlivky k zostaveniu Bilančného výkazu lesnej hospodárskej
evidencie:

1. Bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie (ďalej len
"Bilančný výkaz") vyhotovuje každý užívateľ lesov za územie,
pre ktoré bol vyhotovený samostatný LHP, ZLHP (zjednodušený
lesný hospodársky plán), rozpis úloh alebo výpis z LHP a ktoré
užíva k 31.12. daného roka.
2. Bilančný výkaz musí každý užívateľ lesov vyhotoviť vždy, aj
keď v priebehu roka nevykonal žiadnu hospodársku činnosť
sledovanú v lesnej hospodárskej evidencii.
3. Bilančný výkaz sa vyhotovuje v členení podľa kategórií lesov
vo všetkých riadkoch, a to za hospodárske lesy - H, lesy
osobitného určenia - U, ochranné lesy - O, pozemky určené na
zalesnenie - Z a SPOLU.
4. Výpisy za jednotlivé kategórie lesa sa vypĺňajú v časti I.
- Ťažba dreva vždy vo všetkých riadkoch a v častiach II.
- Zalesňovanie a III. - Pestovanie vždy vo všetkých stĺpcoch
príslušnej kategórie lesa.
5. Číselné údaje sa v Bilančnom výkaze udávajú takto: plocha
v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta, objem
v celých m3 hrubiny bez kôry pri pni, oplocovanie plochou
v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta a dĺžkou v km
s presnosťou na dve desatinné miesta.
6. V časti I. - Ťažba dreva v riadkoch 1 - 4 a v časti III.
- Pestovná činnosť v stĺpci 17 - Prerezávky sa hodnoty
v stĺpci Predpis z LHP uvádzajú nezmenené a v takej hodnote,
akú predpisuje za kategóriu lesa a SPOLU schválený LHP, ZLHP,
rozpis úloh alebo výpis z LHP (uvádza sa prebierková plocha
násobná). Ak boli v priebehu platnosti LHP odčlenené alebo
pričlenené celé jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL)
alebo ich časti v dôsledku zmeny užívateľských vzťahov, musí
byť Predpis LHP pre príslušnú kategóriu lesa a SPOLU nanovo
stanovený zosumarizovaním pôvodných nezmenených hodnôt
predpisov plánov hospodárskych opatrení sledovaných
v bilančnom výkaze všetkých JPRL.
7. V časti I. - Ťažba dreva sa v stĺpcoch 3, 7, 11, 15, 19 pri
obnovnej úmyselnej ťažbe (OÚ), náhodnej ťažbe v rubných
porastoch (RN), náhodnej ťažbe v predrubných porastoch, po
ktorej vznikla zalesňovacia povinnosť (RNP), a pri mimoriadnej
ťažbe (MR) udáva ťažbová plocha a pri výchovnej ťažbe (VÚ)
prebierková plocha, t.j. skutočná plocha, na ktorej sa
vykonala prebierka vrátane plochy rozčleňovacích liniek
a spevňovacích pásov.
8. V časti I. - Ťažba dreva v riadkoch 19 - 21 Zmeny záväzných
údajov za kategóriu lesa povolené KÚ sa vykazujú krajským
úradom povolené zmeny za kategóriu lesa určeného objemu
obnovnej ťažby, výchovnej ťažby, ťažbovej plochy
a prebierkovej plochy v členení na obnovnú ťažbu, výchovnú
ťažbu do 50 rokov a výchovnú ťažbu nad 50 rokov. Uvedie sa
upravený celkový rozsah ťažieb v ploche a objeme.
9. V časti I. - Ťažba dreva sa údaje v riadkoch 36, 37 a 39
Ostáva na ťažbu do konca platnosti LHP odvodzujú ako rozdiel
údajov v riadkoch 1, 2, 3 a údajov v riadkoch 26, 29, 32.
Údaje v riadku 38 Výchovná do 50 rokov v porastoch
s nesplneným predpisom LHP sa vypočítajú ako súčet všetkých
zostávajúcich úloh predpísaných LHP po jednotlivých JPRL.
V prípade zmien záväzných údajov za kategóriu lesa povolených
krajským úradom (zaznamenané v riadkoch 19, 20, 21) sa údaje
v riadkoch 36, 37, 39 odvodzujú ako rozdiel príslušných údajov
v riadkoch 19, 20, 21 (ktoré v tomto prípade nahrádzajú údaje
v riadkoch 1, 2, 3) a údajov v riadkoch 26, 29, 32. Ak má
tento rozdiel zápornú hodnotu - preťaženie, zapíše sa
v zodpovedajúcich riadkoch 36, 37 a 39 červenou farbou a do
Bilancovaného ročného ťažbového predpisu na nasledujúce
obdobie v riadkoch 41 a 43 sa do príslušných koloniek zapíše
hodnota 0. Údaje v riadku 40 SP0LU sa vypočítajú ako súčet
kladných hodnôt v riadkoch 36, 38, 39. V kategórii lesa,
v ktorej LHP v riadkoch 1 - 4 nepredpisuje úmyselný zásah, sa
vykonaná ťažba v ploche a objeme zaznamená v riadkoch 5 - 18
a 22 - 35 čiernou farbou, v riadkoch 36 - 40 červenou farbou
ako preťažba a v riadkoch 41 - 44 sa do príslušných kolónok
zapíše hodnota 0.
10. V časti I. - Ťažba dreva Bilancovaný ročný ťažbový predpis na
nasledujúce obdobie v riadkoch 41 - 43 sa vypočíta vydelením
kladných hodnôt z riadkov 36, 38, 39 Ostáva na ťažbu do konca
platnosti LHP zostávajúcim počtom rokov platnosti LHP. Údaje
v riadku 44 SPOLU sa vypočítajú ako súčet údajov v riadkoch
41, 42, 43. V poslednom roku platnosti LHP, prípadne z iných
dôvodov, ktoré si žiadali predčasnú obnovu LHP, sa do riadkov
41 - 44 zapíše krajským úradom schválený plán na prvý rok
platnosti nového LHP.
11. V časti I.- Ťažba dreva údaje o mimoriadnych ťažbách ťažby pri
vyňatí pozemkov z lesného pôdneho fondu a pri odlesňovaní
lesných pozemkov pre potreby lesného hospodárstva - § 10
ods. 1 písm. b) zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch
a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov) v riadkoch 8 a 25 sa pre potreby ďalšieho výpočtu
započitávajú do obnovnej ťažby spolu (riadky 9 a 26).
12. Údaje v časti II. - Zalesňovanie sa preberá zo sumáru za
kategóriu lesa evidenčného výkazu L 141 - Bilancia
zalesňovacích povinností podľa JPRL za rok, ktorý podáva
číselný prehľad a východiskovom stave zalesňovacích povinností
na začiatku roku, prírastku, úbytku a konečnom stave na konci
roka. Údaje v časti III. - Pestovná činnosť sa za kategóriu
lesa vyčíslia samostatne podľa sledovaných činností
13. V časti II.- Zalesňovanie a v časti III. - Pestovná činnosť sa
v zelených kolonkách uvádza priebežný sumár sledovaných
činností od začiatku platnosti LHP do konca vykazovaného roka.
14. V JPRL obhospodarovanými viacerými užívateľmi lesa je každý
užívateľ povinný evidovať v porastovej ploche a v predpise
(plocha, objem) iba svoj odovzdaný podiel JPRL a tento
vykazovať aj v príslušných častiach lesnej hospodárskej
evidencie a Bilančného výkazu lesnej hospodárskej evidencie.

Vyhotovil OLH Dňa Pečiatka-podpis

Úplnosť a správnosť údajov overil:

Okresný úrad, odbor PPLH Dňa Pečiatka-podpis

II. Zalesňovanie
------------------------------------------------------------------------------------------
Kategória Plochy určené Stav na Pribudlo počas roku
lesov na zalesnenie začiatku podľa vyhlášky o LHE § 6 ods.3 písm.
roku a, b, c f, h, e d, g
Na ploche Na ploche
Z tržby vzniknutej Živelnými porastenej
v dôsledku pohromami nevhodnými
príčin drevinami a
podľa krovinami
§ 6 ods. 7
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7
------------------------------------------------------------------------------------------
H- Prvé sadba, 1
hospodárske lesy sejba, 2
podsadba 3
podsejba 4
5 x x x x
Opakované 6 x x x x
7
SPOLU 8

U- Prvé sadba 9
lesy osobitného sejba 10
určenia podsadba, 11
podsejba 12
13 x x x x
Opakované 14 x x x x
15
SPOLU 16

O- sadba, 17
ochranné lesy sejba 18
podsadba, 19
podsejba 20
21 x x x x
Opakované 22 x x x x
23
SPOLU 24

Z-
pozemky určené Prvé sadba, 25
na zalesnenie sejba 26
podsadba, 27
podsejba 28
29 x x x x
Opakované 30 x x x x
31
SPOLU 32

SPOLU kategórie Prvé sadba, 33
lesa sejba 34
podsadba 35
podsejba 36
37 x x x x
Opakované 38 x x x x
39
SPOLU 40
------------------------------------------------------------------------------------------

II. Zalesňovanie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategória Plochy určené Stav na Ubudlo počas
lesov na zalesnenie začiatku
roku i Na evidenciu Rozhodnutím
Rozhodnutím prirodz. okresného
okresného zmlad. bez Z úradu Umelým
úradu + ťažobnej neúspešného + zalesňovaním
zmenami plochy zalesňovania zmenami
užívania LP užívania LP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 8 9 10 11 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
H- Prvé sadba, 1 x x
hospodárske lesy sejba, 2 x x
podsadba 3 x x
podsejba 4 x x
5 x x
Opakované 6 x x
7
SPOLU 8

U- Prvé sadba 9 x x
lesy osobitného sejba 10 x x
určenia podsadba, 11 x x
podsejba 12 x x
13 x x
Opakované 14 x x
15
SPOLU 16

O- sadba, 17 x x
ochranné lesy sejba 18 x x
podsadba, 19 x x
podsejba 20 x x
21 x x
Opakované 22 x x
23
SPOLU 24

Z-
pozemky určené Prvé sadba, 25 x x
na zalesnenie sejba 26 x x
podsadba, 27 x x
podsejba 28 x x
29 x x
Opakované 30 x x
31
SPOLU 32

SPOLU kategórie Prvé sadba, 33 x x
lesa sejba 34 x x
podsadba 35 x x
podsejba 36 x x
37 x x
Opakované 38 x x
39
SPOLU 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Zalesňovanie
----------------------------------------------------------------------------------------
Kategória Plochy určené Stav na roku Stav na konci roku
lesov na zalesnenie začiatku
roku Rozhodnutím
okresného
úradu Prirodzeným Z toho
+ zmladením Spolu povolené
zmenami výnimky
užívania LP

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 13 14 15 16
----------------------------------------------------------------------------------------
H- Prvé sadba, 1
hospodárske lesy sejba, 2
podsadba 3 x
podsejba 4 x
5
Opakované 6
7
SPOLU 8

U- Prvé sadba 9
lesy osobitného sejba 10
určenia podsadba, 11 x
podsejba 12 x
13
Opakované 14
15
SPOLU 16

O- sadba, 17
ochranné lesy sejba 18
podsadba, 19 x
podsejba 20 x
21
Opakované 22
23
SPOLU 24

Z-
pozemky určené Prvé sadba, 25
na zalesnenie sejba 26
podsadba, 27 x
podsejba 28 x
29
Opakované 30
31
SPOLU 32

SPOLU kategórie Prvé sadba, 33
lesa sejba 34
podsadba 35 x
podsejba 36 x
37
Opakované 38
39
SPOLU 40
----------------------------------------------------------------------------------------

III. Pestovná činnosť
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategória Plochy určené Stav na Prerezávky Príprava Ochrana Oplocovanie
lesov na zalesnenie začiatku Predpis LHP Vykonané pôdy kultúr
roku plocha vo na umelú proti proti zveri
skutočná vykazov. roku obnovu burine

plocha od začiatku na prirodzenú proti proti paseniu
násobná platnosti obnovu zveri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ha km
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 17 18 19 20 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
H- Prvé sadba, 1
hospodárske lesy sejba, 2
podsadba 3
podsejba 4
5
Opakované 6
7
SPOLU 8

U- Prvé sadba 9
lesy osobitného sejba 10
určenia podsadba, 11
podsejba 12
13
Opakované 14
15
SPOLU 16

O- sadba, 17
ochranné lesy sejba 18
podsadba, 19
podsejba 20
21
Opakované 22
23
SPOLU 24
Z-
pozemky určené Prvé sadba, 25
na zalesnenie sejba 26
podsadba, 27
podsejba 28
29
Opakované 30
31
SPOLU 32

SPOLU kategórie Prvé sadba, 33
lesa sejba 34
podsadba 35
podsejba 36
37
Opakované 38
39
SPOLU 40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Pestovná činnosť
--------------------------------------------------------
Kategória Plochy určené Stav na
lesov na zalesnenie začiatku
roku

Plecí rub a
výsek krov
--------------------------------------------------------
ha
--------------------------------------------------------
1 2 3 22
--------------------------------------------------------
H- Prvé sadba, 1
hospodárske lesy sejba, 2
podsadba 3
podsejba 4
5
Opakované 6
7
SPOLU 8

U- Prvé sadba 9
lesy osobitného sejba 10
určenia podsadba, 11
podsejba 12
13
Opakované 14
15
SPOLU 16

O- sadba, 17
ochranné lesy sejba 18
podsadba, 19
podsejba 20
21
Opakované 22
23
SPOLU 24
Z-
pozemky určené Prvé sadba, 25
na zalesnenie sejba 26
podsadba, 27
podsejba 28
29
Opakované 30
31
SPOLU 32

SPOLU kategórie Prvé sadba, 33
lesa sejba 34
podsadba 35
podsejba 36
37
Opakované 38
39
SPOLU 40
--------------------------------------------------------
*Údaje sa uvádzajú: v bielych kolonkách-za vykazovaný rok,
v zelených kolonkách-priebežný sumár od
začiatku

I. Ťažba dreva
----------------------------------------------------------------------------
Kategória lesa H-hospodárske
Výmera porastovej pôdy v ha
Údaje o plochách a drevinách plocha ihličnaté listnaté SPOLU
----------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6
----------------------------------------------------------------------------
Predpis Obnovná 1
z LHP Výchovná do 50 rokov 2
Výchovná nad 50 rokov 3
SPOLU 4 x

Vyťažené Obnovná úmyselná OÚ 5
vo Náhodná v rubných
vykazovanom porastoch RN 6
roku Náhodná v predrubných
porastoch, po ktorej
vznikla zalesňovacia
povinnosť RNP 7
Mimoriadna MR 8
Obnovná ťažba
spolu O(5+6+7+8) 9
Výchovná úmyselná
do 50 rokov VÚ do 50 r. 10
Náhodná
v predrubných
porastoch do 50 r.,
po ktorej nevznikla
zalesňovacia
povinnosť PN do 50 r. 11
Výchovná ťažba
do 50 rokov V do 50 r. 12
spolu (10+11)
Výchovná úmyselná VÚ+VÚo 13
nad 50 rokov nad 50 r.
Náhodná
v predrubných
porastoch
nad 50 r.,
po ktorej
nevznikla
zalesňovacia
povinnosť PN nad 50r. 14
Výchovná ťažba
nad 50 rokov V nad 50r. 15
spolu (13+14)
Úmyselná ťažba OÚ+MR+VÚ 16 x
spolu (5+8+10+13)
Náhodná ťažba RN+RNP+PN 17 x
spolu (6+7+11+14)
ŤAŽBA SPOLU 16+17 18 x
----------------------------------------------------------------------------
Zmeny záväzných údajov Ťažba obnovná 16
za kategóriu lesa Ťažba výchovná
povolené KÚ do 50 r. 17
Ťažba výchovná
nad 50 r. 18
----------------------------------------------------------------------------
Vyťažené Obnovná úmyselná OÚ 22
od Náhodná v rubných
začiatku porastoch RN 23
platnosti Náhodná v predrubných
LHP porastoch, po ktorej
do konca vznikla zalesňovacia
vykazovaného povinnosť RNP 24
roka Mimoriadna MR 25
Obnovná ťažba
spolu O(22+23+24+25) 26
Výchovná úmyselná
do 50 rokov VÚ do 50 r. 27
Náhodná
v predrubných
porastoch do 50 r.,
po ktorej nevznikla
zalesňovacia
povinnosť PN do 50 r. 28
Výchovná ťažba
do 50 rokov V do 50 r. 29
spolu (27+28)
Výchovná úmyselná VÚ+VÚo 30
nad 50 rokov nad 50 r.
Náhodná
v predrubných
porastoch
nad 50 r.,
po ktorej
nevznikla
zalesňovacia
povinnosť PN nad 50r. 31
Výchovná ťažba
nad 50 rokov V nad 50r. 32
spolu (30+31)
Úmyselná ťažba OÚ+MR+VÚ 33 x
spolu (22+25+27+30)
Náhodná ťažba RN+RNP+PN 34 x
spolu (23+24+28+31)
ŤAŽBA SPOLU 33+34 35 x
----------------------------------------------------------------------------
Ostáva Obnovná 1-26, resp. 36
na ťažbu 19-26
do konca Výchovná do 50 rokov 2-29, resp. 37
platnosti 20-29
LHP Výchovná do 50 rokov
v porastoch
s nesplneným
predpisom
LHP * 38
Výchovná nad 50 3-32,
rokov resp.21-32 39
SPOLU 36+38+39 40 x
----------------------------------------------------------------------------
Bilancovaný Obnovná 36/zostávajúci
ročný počet rokov 41
ťažbový Výchovná do 50 rokov 38/zostávajúci
predpis na počet rokov 42
nasledujúce Výchovná nad 39/zostávajúci
obdobie 50 rokov počet rokov 43
SPOLU 41+42+43 44
----------------------------------------------------------------------------
* Údaje v riadku 38 sa vypočítajú ako súčet zostávajúcich úloh
v JPRL s vekom nad 50 rokov.
V riadkoch 2 a 3- Predpis LHP sa v stĺpcoch 3, 7, 11, 15, 19
uvádza prebierková násobná plocha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U - osobitného určenia O - ochranné Z-pozemky určené na zalesnenie SPOLU kategórie lesa

plocha ihličnaté listnaté SPOLU plocha ihličnaté listnaté SPOLU plocha ihličnaté listnaté SPOLU plocha ihličnaté listnaté SPOLU
ťažbová prebierková plocha v ha na ťažba v m3 hrubiny bez kôry
2 desatinné miesta pri pni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x x x xx x x x
x x x x
x x x xx x x x
x x x x
x x x x


x x x x

x x x x


Príloha č.8
k vyhláške č. 31/1999 Z.z.

L 146 VÝKAZ VYKONANÝCH HOSPODÁRSKYCH OPATRENÍ PODĽA JPRL ZA ROK

-----------------------------------------------------------------------------------------
LUC UŽÍVATEĽ LHC PLATNOSŤ LHP KRAJSKÝ ÚRAD
IČO RČ OKRESNÝ ÚRAD

-----------------------------------------------------------------------------------------
VÝKAZ ŤAŽIEB
-----------------------------------------------------------------------------------------
JPRL

Dielec Čiastková Porastová Etáž Označenie Forma Príčina Ťažbová, Plocha
plocha skupina ťažby hospodárskeho náhodnej prebierková na
spôsobu ťažby plocha zalesnenie
------------
ha
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-----------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UŽÍVATEĽ
IČO RČ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝKAZ ŤAŽIEB

DREVINY JPRL

Ostatné Ostatné SPOLU Dielec Čiastková Porastová Etáž Zalesňovanie
ihličnaté listnaté plocha skupina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
m3 hrubiny bez kôry pri pni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prvé


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LHC PLATNOSŤ LHP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝKAZ ZALESŇOVANIA

DREVINY JPRL

Ostatné Ostatné Sadba, Podsadba, Prirodzené SPOLU Dielec Čiastková Porastová Etáž
ihličnaté listnaté sejba Podsejba zmladenie plocha skupina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ha
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÝ ÚRAD PLATNOSŤ LHP
OKRESNÝ ÚRAD

-----------------------------------------------

VÝKAZ PESTOVNEJ ČINNOSTI
Príprava Ochrana Oplocovanie
pôdy na kultúr
Prerezávky obnovu Plecí rub, výsek
vrátane proti proti proti proti krov a nežiadúcich
čistiek umelá prirodzená burine zveri paseniu zveri drevín
-----------------------------------------------------------------------------------
ha km
-----------------------------------------------------------------------------------
42 43 44 45 46 47 48 49 50
-----------------------------------------------------------------------------------